Maandelijks archief: oktober 2016

Welkom op de website van District Friesland.


DISTRICTSVERGADERING 04-10-2019

Uitnodiging tot het bijwonen van de Districtsvergadering, die zal worden gehouden op Vrijdag 4 oktober 2019 om 20.00 uur in het gebouw van de Volièrevereniging Drachten aan de Noorderdwarsvaart 84d  9201 KL Drachten.

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen vergadering 5 april 2019
 4. Rondvraag
 5. Ingekomen c.q. uitgaande stukken
 6. Mededelingen
 7. Benoeming Kascontrole commissie (uit rayon Oost)
 8. Mededelingen Districts TT Leeuwarden
 9. Beleidsprogramma 2019-2022
 10. Definitieve toestemming tot het houden van een Tentoonstelling in 2020-2021
 11. Pauze met lotenverkoop
 12. Kandidaatstelling Hoofd- en Districtsbestuur

Van het Districtsbestuur zijn aftredend en niet herkiesbaar Auke Bloemhof en Sipke Brouwer.
Kandidaten c.q. tegenkandidaten kunnen zich tot 31-12-2019 aanmelden bij het Districtsbestuur.

 1. Indienen voorstellen A.V. voor 31-12-2019 via Districtsbestuur
 2. NK 2020
 3. Trekking verloting
 4. Sluiting

Het Districtsbestuur

Activiteitenbulletin Noord-Nederland 2019


Hieronder kunt u het voorlichtingsbulletin downloaden.
NBvV Voorlichtingsbulletin september 2019
Download het voorlichtingsbulletin van juni 2019 hier

Het jaarverslag 2018 van de NBvV staat online.

Jaarverslag NBvV 2018 (download PdF)

Catalogus lezingen en presentaties

Om u te kunnen ondersteunen bij het organiseren van ledenavonden e.d. is er vanuit de Bondsraad het idee naar voren gekomen om het aanbod aan lezingen, presentaties e.d. aan u te presenteren middels een catalogus met de beschikbare mogelijkheden. Het bondsbureau is met deze suggestie aan de slag gegaan en in de bijlage bij deze mail vindt u de eerste editie daarvan. Hopelijk kan e.e.a. u mede inspireren om een boeiende invulling aan zo’n gelegenheid te geven!

De catalogus is niet compleet: wij weten dat er meer keurmeesters e.d. lezingen geven. Zij hebben zich echter (nog) niet opgegeven voor vermelding. Uiteraard streven wij er naar om het aanbod zo compleet mogelijk te maken, dus wanneer dat aan de orde is zullen we u periodiek een aangepast exemplaar toesturen.

Download de catalogus hier

Om het bestuur van de bond zo dicht mogelijk bij de leden te brengen is ons land verdeeld in 12 districten.
Het district is weer onderverdeeld in afdelingen.
Het district wordt geleid door een bestuur, dat door de afdelingen wordt gekozen.
De voorzitter van het district heeft zitting in de bondsraad.

Het districtsbestuur heeft o.a. taken op het gebied van het tentoonstellingsprogramma, de voorbereiding van de algemene vergadering van de bond en uiteraard een ondersteunende rol naar de afdelingen.

In elk district wordt jaarlijks in december de districtstentoonstelling gehouden.
In Friesland worden jaarlijks de Friese Kampioenschappen georganiseerd.
De organisatie daarvan is meestal in handen van een afdeling, maar geschiedt in nauw overleg en onder verantwoordelijkheid van het districtsbestuur.

Er zijn in het district Friesland 20 afdelingen verdeeld over 4 rayons:
Rayon Noord – West:
Bolsward, Franeker, Harlingen, Leeuwarden2 en Stiens.
Rayon Noord – Oost:
Damwoude, Dokkum, Ferwert, Noordbergum en Zwaagwesteinde.
Rayon Zuid:
Grou, Jubbega, Joure, Koudum en Lemmer.
Rayon Oost:
Drachten, Drogeham, Oosterwolde, Surhuisterveen en Ureterp.

Op 1 januari 2019 bedroeg het totaal aantal leden 1336 waarvan 60 jeugdleden.

Bezoek ons op Facebook