Welkom op de website van District Friesland.


UITNODIGING DISTRICTSVERGADERING 30 SEPTEMBER.
Uitnodiging tot het bijwonen van de Districtsvergadering, die zal worden gehouden op vrijdag 30 september 2022 om 20.00 uur in het gebouw van de Volièrevereniging Drachten aan de Noorderdwarsvaart 84d  9201 KL Drachten.

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen c.q. uitgaande stukken
 4. Mededelingen
 5. Uitbreiding District
 6. Mededelingen Districts-TT Ferwert
 7. Surveillanten
 8. Pauze met lotenverkoop
 9. Ontwikkelingen bond/district
 10. NK 2023
 11. Hoe nu verder met het District ?
 12. Behandeling rondvraag
 13. Trekking verloting
 14. Sluiting

Het DistrictsbestuurDISTRICT FRIESLAND – NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2022

Download hieronder de nieuwsbrief van District Friesland
Nieuwsbrief District Friesland – najaar 2022

Nu online:
NBvV Voorlichtingsbulletin september 2022

RINGEN BESTELLEN?
Vanaf 1 april kunnen ringen uitsluitend online besteld worden! Alle informatie vindt u op de website van de NBvV onder het kopje Ringen.
Via deze link kom je op de Ringenbestelpagina van de NBvV.

Beginscherm Ringenbestellen.
Inlogscherm Ringenbestellen.

 


DISTRICT FRIESLAND – NIEUWSBRIEF MAART 2022

Download hieronder de nieuwsbrief van District Friesland
Nieuwsbrief District Friesland – maart 2022

DISTRICTSVERGADERING  – VRIJDAG 8 APRIL

Uitnodiging tot het bijwonen van de Districtsvergadering, die zal worden gehouden op vrijdag 8 april 2022 om 20.00 uur in het gebouw van de Volièrevereniging Drachten aan de Noorderdwarsvaart 84d 9201 KL Drachten.

Agenda:

 1. Opening
 2. Inventarisatie Rondvraag
 3. Benoeming stemcommissie
 4. Notulen Districtsvergadering vrijdag 1 oktober 2021 (Download in PdF)
 5. Ingekomen c.q. uitgaande stukken
 6. Mededelingen
 7. Verslag Penningmeester Districtskas
 8. Verslag Kascontrolecommissie
 9. Verslag Districts TT Surhuisterveen
 10. Promotie Districts TT Ferwert
 11. Uitslag stemming.

Verkiezing Hoofd- en Districtsbestuur

Van het Districtsbestuur zijn aftredend en niet herkiesbaar Auke Bloemhof en Age Ruiter

 1. Pauze met verkoop van loten
 2. Behandeling jaarverslag
 3. Toewijzing Districts TT 2023
 4. Behandeling rondvraag
 5. Trekking verloting
 6. Sluiting

Monografie: De geschiedenis van District Friesland 2020.

Deze monografie is geschreven door Henk van der Wal.
De monografie is vanwege ontbrekende informatie uit het verleden niet geheel compleet maar desondanks toch zeer lezenswaardig.
Mocht u aanvullende informatie hebben dan kunt u die doorgeven aan het Districtsbestuur of Henk van der Wal. (email: hkvdwal@planet.nl)

Download hieronder de Monografie.

Monografie De geschiedenis van district Friesland 2020

DISTRICT FRIESLAND – NIEUWSBRIEF MAART 2022

Download hieronder de nieuwsbrief van – District Friesland
Nieuwsbrief District Friesland – maart 2022

DISTRICT FRIESLAND – NIEUWSBRIEF DECEMBER 2021

Download hieronder de nieuwsbrief van – District Friesland
Nieuwsbrief District Friesland – december 2021

DISTRICT FRIESLAND – NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2021

Download hieronder de nieuwsbrief van – District Friesland
Nieuwsbrief september 2021 – District Friesland NBvV

DISTRICT FRIESLAND – NIEUWSBRIEF MAART 2021

Download hieronder de nieuwsbrief van – District Friesland
Nieuwsbrief maart 2021 – District Friesland NBvV

DISTRICT FRIESLAND – NIEUWSBRIEF JANUARI 2021

Download hieronder de nieuwsbrief van – District Friesland
Nieuwsbrief januari 2021 – District Friesland NBvV

DISTRICT FRIESLAND – NIEUWSBRIEF DECEMBER 2020

Download hieronder de nieuwsbrief van – District Friesland
Nieuwsbrief december 2020 – District Friesland NBvV

 

DISTRICT FRIESLAND – NIEUWSBRIEF OKTOBER 2020

Download hieronder de nieuwsbrief van – District Friesland
Nieuwsbrief oktober 2020 – District Friesland

DISTRICT FRIESLAND – NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2020

Download hieronder de nieuwsbrief van – District Friesland
Nieuwsbrief september 2020 – District Friesland

Hieronder kunt u het voorlichtingsbulletin downloaden.
Voorlichtingsbulletin september 2022
Voorlichtingsbulletin juni 2022
Voorlichtingsbulletin december 2021
Voorlichtingsbulletin november 2021

Voorlichtingsbulletin september 2021
Voorlichtingsbulletin augustus 2021
Voorlichtingsbulletin juli 2021
Voorlichtingsbulletin juni 2021
Stemformulier 2021 vereniging – invulbaar
Voorlichtingsbulletin maart 2021
Voorlichtingsbulletin aanvulling februari 2021
Voorlichtingsbulletin februari 2021
Voorlichtingsbulletin december 2020
Voorlichtingsbulletin oktober 2020
Voorlichtingsbulletin augustus 2020-keuringen
Voorlichtingsbulletin augustus 2020
Stemformulier 2020 – AFDELINGEN

Stemformulier 2020 – VERSPREIDE LEDEN
Voorlichtingsbulletin juli 2020

Refona Jeugddag.

Refona Jeugddag

Op de Refona-jeugddag in Zwartemeer werd de Friese eer hoog gehouden door Emma Jansen uit Heerenveen en Thomas Pool uit Jubbega. Beiden scoorden hoog met een Kleurgrasparkiet en een Personata. Er werden met 15 jeugdleden 21 vogels gekeurd. Met vragenlijst werden de vogels op de Districtsshow verkend. Na patat met wat erbij werden de vogels gekeurd. Samen mochten de jeugdleden een top 5 maken. Een gezellige dag.


Catalogus lezingen en presentaties

Om u te kunnen ondersteunen bij het organiseren van ledenavonden e.d. is er vanuit de Bondsraad het idee naar voren gekomen om het aanbod aan lezingen, presentaties e.d. aan u te presenteren middels een catalogus met de beschikbare mogelijkheden. Het bondsbureau is met deze suggestie aan de slag gegaan en in de bijlage bij deze mail vindt u de eerste editie daarvan. Hopelijk kan e.e.a. u mede inspireren om een boeiende invulling aan zo’n gelegenheid te geven!

De catalogus is niet compleet: wij weten dat er meer keurmeesters e.d. lezingen geven. Zij hebben zich echter (nog) niet opgegeven voor vermelding. Uiteraard streven wij er naar om het aanbod zo compleet mogelijk te maken, dus wanneer dat aan de orde is zullen we u periodiek een aangepast exemplaar toesturen.

Download de catalogus hier

INFORMATIE DISTRICT FRIESLAND:

Om het bestuur van de bond zo dicht mogelijk bij de leden te brengen is ons land verdeeld in 12 districten.
Het district is weer onderverdeeld in afdelingen.
Het district wordt geleid door een bestuur, dat door de afdelingen wordt gekozen.
De voorzitter van het district heeft zitting in de bondsraad.

Het districtsbestuur heeft o.a. taken op het gebied van het tentoonstellingsprogramma, de voorbereiding van de algemene vergadering van de bond en uiteraard een ondersteunende rol naar de afdelingen.

In elk district wordt jaarlijks in december de districtstentoonstelling gehouden.
In Friesland worden jaarlijks de Friese Kampioenschappen georganiseerd.
De organisatie daarvan is meestal in handen van een afdeling, maar geschiedt in nauw overleg en onder verantwoordelijkheid van het districtsbestuur.

Er zijn in het district Friesland 19 afdelingen verdeeld over 4 rayons:
Rayon Noord – West:
Bolsward, Franeker, Harlingen, Leeuwarden2 en Stiens.
Rayon Noord – Oost:
Damwoude, Dokkum, Ferwert, Noordbergum en Zwaagwesteinde.
Rayon Zuid:
Grou, Jubbega, Joure, Koudum en Lemmer.
Rayon Oost:
Drachten, Drogeham, Surhuisterveen en Ureterp.

Op 2 maart 2021 bedroeg het totaal aantal leden 1175 waarvan 39 jeugdleden.

Bezoek ons op Facebook