Nieuws District Friesland

Nieuws van het Districtsbestuur:

De data voor de Districtsvergaderingen van 2024 zijn bekend en kunt u in uw agenda noteren.
Het betreft de data:
5 april 2024 en 4 oktober 2024.
DISTRICTSVERGADERING VRIJDAG 29 september  a.s.

Uitnodiging tot het bijwonen van de Districtsvergadering.

Deze zal worden gehouden op vrijdag 29 september 2023 om 20.00 uur in zaal De Klok, Bouwe Harkemastrjitte 1, 9281 PX Harkema.

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen notulen
 4. Ingekomen c.q. uitgaande stukken
 5. Mededelingen
 6. Vergaderlocatie
 7. Mededelingen Friese Kampioenschappen Surhuisterveen
 8. Bestuursverkiezing Bert van der Beek als 2e voorzitter en Willem Wijkhuizen als 2e
 9. Pauze met lotenverkoop
 10. Uitslag bestuursverkiezing
 11. Inventarisatieformulier
 12. Werkwijze Surveillanten en de coördinator
 13. Ontwikkelingen Bond
 14. NK 2024
 15. Behandeling rondvraag
 16. Trekking verloting
 17. Sluiting

Het Districtsbestuur
Hieronder staat het verslag van de Districtsvergadering van 31 maart 2023.
Verslag Districtsvergadering 31-03-2023

DISTRICTSVERGADERING VRIJDAG 31 maart  a.s.

Let op, andere vergaderlokatie!!

Uitnodiging tot het bijwonen van de Districtsvergadering, die zal worden
gehouden op vrijdag 31 maart 2023 om 20.00 uur in het café de Klok,
Bouwe Harkemastrjitte 1 te 9281PX Harkema.

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen c.q. uitgaande stukken
 4. Mededelingen
 5. Jaarverslag NBvV, begroting, AV. enz.
 6. Beleidsnotitie District
 7. Verkiezingen Algemene vergadering
 8. Bestuursverkiezing District. Voorzitter Arend Vissia,
  Bestuurslid Johan Beintema.
 1. Pauze met lotenverkoop
 2. Terugblik FK Ferwert.
 3. Vooruitblik Surhuisterveen
 4. Surveillanten
 5. Ontwikkelingen bond
 6. NK 2023
 7. Rondvraag
 8. Trekking verloting
 9. Sluiting

Nieuwe bestuursleden:
*Arend Vissia is voorzitter van v.v. De Woudzangers Drogeham e.o.
*Johan Beintema is bestuurslid van v.v. De Nachtegaal Ferwert e.o.

Het Districtsbestuur.

Hieronder staan de notulen van de Districtsvergadering van 30 september 2022.
Notulen Districtsvergadering 30-09-22

DISTRICTSVERGADERING VRIJDAG 8 april a.s.

Uitnodiging tot het bijwonen van de Districtsvergadering, die zal worden gehouden op vrijdag 8 april 2022 om 20.00 uur in het gebouw van de Volièrevereniging Drachten aan de Noorderdwarsvaart 84d 9201 KL Drachten.

Agenda:

 1. Opening
 2. Inventarisatie Rondvraag
 3. Benoeming stemcommissie
 4. Notulen Districtsvergadering vrijdag 1 oktober 2021 (PdF)
 5. Ingekomen c.q. uitgaande stukken
 6. Mededelingen
 7. Verslag Penningmeester Districtskas
 8. Verslag Kascontrolecommissie
 9. Verslag Districts TT Surhuisterveen
 10. Promotie Districts TT Ferwert
 11. Uitslag stemming.

Verkiezing Hoofd- en Districtsbestuur

Van het Districtsbestuur zijn aftredend en niet herkiesbaar    Auke Bloemhof en Age Ruiter

 1. Pauze met verkoop van loten
 2. Behandeling jaarverslag
 3. Toewijzing Districts TT 2023
 4. Behandeling rondvraag
 5. Trekking verloting
 6. Sluiting

Het Districtsbestuur

Hieronder staan de notulen van de Districtsvergadering van 1 oktober 2021.
Notulen Districtsvergadering vrijdag 1 oktober 2021

DISTRICTSVERGADERING VRIJDAG 4 Oktober a.s.

Uitnodiging tot het bijwonen van de Districtsvergadering, die zal worden gehouden op Vrijdag 4 oktober 2019 om 20.00 uur in het gebouw van de Volièrevereniging Drachten aan de Noorderdwarsvaart 84d  9201 KL Drachten.

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen vergadering 5 april 2019
 4. Rondvraag
 5. Ingekomen c.q. uitgaande stukken
 6. Mededelingen
 7. Benoeming Kascontrole commissie (uit rayon Oost)
 8. Mededelingen Districts TT Leeuwarden
 9. Beleidsprogramma 2019-2022
 10. Definitieve toestemming tot het houden van een Tentoonstelling in 2020-2021
 11. Pauze met lotenverkoop
 12. Kandidaatstelling Hoofd- en Districtsbestuur

Van het Districtsbestuur zijn aftredend en niet herkiesbaar Auke Bloemhof en Sipke Brouwer.
Kandidaten c.q. tegenkandidaten kunnen zich tot 31-12-2019 aanmelden bij het Districtsbestuur.

 1. Indienen voorstellen A.V. voor 31-12-2019 via Districtsbestuur
 2. NK 2020
 3. Trekking verloting
 4. Sluiting

Het Districtsbestuur

Hieronder staan diverse bijlagen betreffende de Districtsvergadering.
Notulen Districtsvegadering 5 april 2019

DISTRICTSVERGADERING VRIJDAG 5 APRIL A.S.

De Districtsvergadering zal worden gehouden op vrijdag 5 april 2019 om 20.00 uur in het gebouw van de Volièrevereniging Drachten aan de Noorderdwarsvaart 84d  9201 KL Drachten.

Agenda:

 1. Opening
 2. Rondvraag
 3. Notulen vergadering 10 oktober 2018
 4. Ingekomen c.q. uitgaande stukken
 5. Mededelingen
 6. Verslag Penningmeester Districtskas
 7. Verslag Kascontrolecommissie
 8. Benoeming stemcommissie
 9. Verslag Friese Kampioenschappen TT Noordbergum
 10. Uitreiking Districtsprijs
 11. Pauze met verkoop van loten
 12. Uitslag stemming.

Verkiezing Hoofd- en Districtsbestuur

Van het Districtsbestuur is aftredend en herkiesbaar  Sicco Veenstra

 1. Verslag werkgroep Friese Kampioenschappen (zie bijlage)
 2. Friese Kampioenschappen 2019 en 2020
 3. Trekking verloting
 4. Sluiting

Hieronder staan diverse bijlagen betreffende de Districtsvergadering.
Notulen Districtsvergadering
Eindrapportage werkgroep Districts TT
Onderzoek samenwerking afgenomen tijdens TT Duivenvereniging
Jaarverslag NBvV 2018
KMV Nieuwsbrief 1.( 1-2-2019)

20-09-2018
Districtsvergadering:

Vrijdag 05 oktober 2018.
Aanvang: 20:00 uur.
Locatie: Noorderdwarsvaart 84d, 9201 KL Drachten

Uitnodiging tot het bijwonen van de Districtsvergadering, die zal worden gehouden op Vrijdag 5 oktober 2018 om 20.00 uur in het gebouw van de Volièrevereniging Drachten aan de Noorderdwarsvaart 84d, 9201 KL Drachten

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen vergadering 6 april 2018
 3. Rondvraag
 4. Ingekomen c.q. uitgaande stukken
 5. Mededelingen
 6. Benoeming Kascontrole commissie (uit rayon Oost)
 7. Mededelingen Districts TT Noordbergum
 8. Districts TT 2019- Verslag werkgroep
 9. Definitieve toestemming tot het houden van een Tentoonstelling in 2019-2020
 10. Pauze met lotenverkoop
 11. Kandidaatstelling Hoofd- en Districtsbestuur

Van het Districtsbestuur is aftredend en herkiesbaar Sicco Veenstra.

Kandidaten c.q. tegenkandidaten kunnen zich tot

31-12-2018 aanmelden bij het Districtsbestuur

 1. Indienen voorstellen A.V. voor 31-12-2018 via Districtbestuur
 2. Mondial Zwolle
 3. Trekking verloting
 4. Sluiting
Districtsblad oktober 2018
12-07-2018
Nieuws van de Commissie Dierenwelzijn-ethiek en wetgeving NBvV: Surveillant.

Waarom Surveillanten?
Een belangrijk facet van het gevoerde beleid van de NBvV is wel die waaruit duidelijk naar voren komt hoe leden van de NBvV omgaan met dierenwelzijn, dierengezondheid en
dierenethiek. Daarnaast zijn als onderdelen van het totale beleid diverse reglementen en regels opgesteld.
Soms raken die beleidsonderdelen en de regelgeving elkaar.
We zien dit onder anderen bij dierenwelzijn en het organiseren van tijdelijke tentoonstellingen en tijdelijke vogelmarkten.
Nu hebben reglementen en regels weinig effect als er niet wordt toegezien op de naleving er van. De NBvV heeft ingezet op de toezicht en handhaving van haar eigen regelgeving voor tijdelijke tentoonstellingen en -vogelmarkten, te laten uitvoeren door vrijwillige Surveillanten.

Wat doet de surveillant?
Surveillanten van de NBVV zijn leden van de NBvV die hobbymatig kooi- en volièrevogels houden en fokken. Zij hebben ruime praktijkervaring met deze hobby.
De Surveillanten van de NBvV zijn door hun eigen vereniging voorgedragen om als zodanig ingezet te kunnen worden op vooral de evenementen die door hun eigen vereniging of district worden georganiseerd. Een afdeling die geen Surveillant binnen eigen gelederen heeft, kan in dat geval een Surveillant van een andere afdeling vragen om bij te springen.

De cursus.
Om op een verantwoorde wijze deze taak als vrijwillige “toezichthouder en handhaver” te kunnen uitoefenen, is in mei 2018 een cursus gestart. Tijdens deze cursus leert men om te
gaan met de regelgeving rond dierenwelzijn, maar ook met de van toepassing zijnde regelgeving van de bond. Deze regelgeving van de bond is gebaseerd op de dagelijkse praktijk van onze hobby en gaat in detail vaak wat verder dan de Nationale of
Europese wetgeving en verordeningen. De Nationale- en Europese regelgeving vormt een onderdeel van de opleiding.
De cursus is opgebouwd uit theoretische modules, die door thuisstudie, met het digitaal beantwoorden van multiplechoicevragen, wordt afgesloten. Het praktijkgedeelte bestaat
uit het uitvoeren van audits, met behulp van vragenlijsten tijdens een tijdelijke tentoonstelling of een tijdelijke vogelmarkt.
In januari 2020 wordt de cursus afgesloten als alle modules zijn beantwoord en zowel in 2018 als in 2019 een audit is uitgevoerd.
Op dit moment volgen 620 leden van de NBvV van 212 afdelingen deze cursus.
Instromen is niet meer mogelijk, de inschrijving sloot op 1 januari 2018. Of er op termijn een nieuwe cursus gestart wordt, is nog niet bekend. In Onze Vogels zal dan een oproep
verschijnen.

Geruchten op Facebook.
Het is onvermijdelijk dat er rond deze cursus, gegeven onder auspiciën van de NBvV en uitgevoerd door de Commissie Dierenwelzijn-ethiek en Wetgeving NBvV, allerlei verhalen
en geruchten de ronde doen. Helaas worden dan al dan niet moedwillig vele onjuistheden, vooral via de sociale media, de wereld ingeslingerd. De grootste verwarring ontstaat dan
doordat de Nederlandse wetgeving via de Wet dieren, ook een dergelijke opleiding kent. Via het Besluit Houders van dieren geldt een wettelijke verplichting dat in een inrichting, waar bedrijfsmatig handelingen worden verricht met gezelschapsdieren, iemand aanwezig moet zijn die de beroepsopleiding tot Toezichthouder heeft gevolgd. Ook op beroepsmatig georganiseerde vogeltentoonstellingen en dierenmarkten moet een dergelijke  beroepsmatige Toezichthouder aanwezig zijn.
De afdelingen en districten, zelfs de bond, organiseren niet beroepshalve een tijdelijke vogeltentoonstelling of een tijdelijke vogelmarkt. Aan die wettelijke bepaling van het hebben van een Toezichthouder met een beroepsopleiding met dan ook nog een specialisatie voor vogels, hoeven wij, als hobbyisten, niet te voldoen.
Die paar leden die wel beroepsmatig met vogels bezig zijn weten zelf wel aan welke regels ze moeten voldoen.

Verplicht diploma????
En dan circuleert met name in het zuiden van ons land een hardnekkig gerucht over een toekomstplan dat de overheid het hobbymatig houden van vogels alleen toestaat wanneer een hobbyist in het bezit is van een diploma o.i.d. Ook dit is klinkklare nonsens. Wel is er binnen NBvV-verband gesproken over een ledenpas waarop ruimte kan worden gemaakt voor vermelding van de specialiteiten van een lid. Bijvoorbeeld het lid zijn van een speciaalclub, of het uitoefenen van een functie, zoals keurmeester of bestuurder. Dit naar Duits model, maar ook dit is niet concreet en zal nooit dwingend opgelegd worden.
Mocht de overheid ooit met wat voor verplichtingen dan ook komen, dan hoort u dat via ons.
De NBvV roept dan ook nadrukkelijk op om dergelijke onzin niet verder te verspreiden. Mocht dit desondanks toch gebeuren, neem dan contact op met uw District, het Bondsbureau of een HB-lid. Wij kunnen dit via een Nieuwsbulletin, een bericht op NBvV-Facebook en Onze Vogels weerspreken. Doe dus niet aan deze onzin mee!

19-05-2018
Wijzigingen handelingen persoonsgegevens.

Op 25 mei 2018 gaat de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wijzigen en vanaf dat moment de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd worden.

Een aantal zaken worden gewijzigd, vernieuwd of specifieker gemaakt. Dit is voor u, maar ook voor organisaties en daaronder vallende afdelingen belangrijk. De belangrijkste zaken  voor uw afdeling zijn hieronder weergegeven.

Adviezen aan afdelingen:

1. Neem in uw huishoudelijk reglement een artikel op over verzamelen van   persoonsgegevens (zie bijgevoegd voorbeeld).

2. Deel een nieuw lid mee wat er met zijn/haar gegevens gebeurt en waarvoor deze gegevens dienen. Denk bij jeugdleden aan toestemming van de ouder(s) of wettelijk voogd.

3. Beperk het aantal functionarissen dat toegang heeft tot een NBvV database(ringen, ledenadministratie).

4. Registreer wie waartoe toegang heeft binnen uw afdeling. Dit dient aantoonbaar  geregistreerd te zijn.

5. Verspreid geen persoonsgegevens via clubbladen.

6. Beperk u in een TT catalogus tot naam en telefoonnummer.

7. Indien u gebruik maakt van e-mailverkeer zorg dan dat niet alle e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle ontvangers (gebruik BCC i.p.v. Aan regel). Dit is in ieder geval uit veiligheidsoverwegingen (spam, etc.) veel veiliger.

Voorbeeld toevoeging artikel huishoudelijk reglement:
Artikel …..

Bij het aangaan van het lidmaatschap conformeert betrokkene zich met geldende regels m.b.t. privacy en verleent zij/hij nadrukkelijk toestemming tot het verzamelen van persoonsgegevens benodigd voor de bedrijfsvoering van de NBvV en het uitoefenen van de vogelliefhebberij. Hij/Zij erkent met het aangaan van het lidmaatschap dat de gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum en bereikbaarheidsgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres hiertoe opgeslagen worden in een beveiligde database.

Hij/Zij geeft expliciet toestemming voor gebruik van deze gegevens voor:

– administratieve- en contributieverwerking;
– toezending van uitnodigingen voor afdelingsbijeenkomsten;
– bestelling van ringen met een persoonsgebonden uniek kweeknummer;
– het beschikbaar stellen van gegevens t.b.v. een database voor het organiseren
van een tentoonstelling (plaatselijk, landelijk, dan wel mondiaal).

Artikel …..

Het bestuur van de afdeling verplicht zich, middels een verantwoordelijk functionaris tot het ordentelijk bijhouden van de persoonsgegevens en het verwijderen van alle gegevens bij beëindiging van een lidmaatschap en onthoudt zich van het verspreiden van gegevens, anders dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

LET WEL:

Het is niet voldoende indien u alleen deze artikelen opneemt in uw huishoudelijk reglement.
U moet een nieuw lid dit ook expliciet duidelijk maken.

Download hier het volledige bestand zoals opgesteld is door het hoofdbestuur van de NBvV Wijzigingen handelingen persoonsgegevens (PdF)

13-04-2018
Cursus Surveillant:

De cursus surveillant gaat 14 april a.s. van start en zal worden gehouden in het clubgebouw van de Drachtster Vogelvrienden, Noorderdwarsvaart 84d, 9201 KL Drachten

De cursisten worden verwacht om 09:00 uur en we gaan om 09:30 starten met de 1e module, de cursus zal tot ongeveer 12:00 duren.

De cursisten hebben inmiddels via e-mail een persoonlijke uitnodiging ontvangen van het bestuur van District Friesland NBvV.
Cursisten waarvan het Districtsbestuur geen e-mail adres heeft krijgen bericht via de secretaris van de vereniging waarvan de betreffende cursist lid is.

Tijdspad Cursus Surveillant:

Februari – Maart 2018:
Verzenden lesmodule 1 naar districtsvoorzitters, de districtsvoorzitters melden de
datum en vergaderplaats.
Berichtgeving aan de deelnemers via mail, inclusief mailing module 1 = introductie.
Maart – April 2018:
Introductiedag = Uitleg module 1.
Mei 2018:
Verzending module 2 = Gezondheid en welzijn van kooi- en volièrevogels inclusief
veterinaire controle.
Juni 2018:
Verzending module 3 = Audit vogelmarkt en tentoonstelling Incl. reglementen
NBvV m.b.t. vogelmarkten en tentoonstellingen.
Oktober – December 2018:
Tentoonstellingen.
Februari 2019:
Informatie naar de organisatoren van de introductiedagen, m.b.t. het aantal
deelnemers en resultaten 1e cursusjaar.
Maart – April 2019:
Introductiedagen in de districten, evaluatie gehouden audits door de deelnemers,
Uitleg traject 2e cursusjaar.
Mei 2019:
Verzenden module 3 = Regelgeving NBvV.
Augustus 2019:
Verzenden module 4 = Nederlandse wetgeving, omdat de wet natuurbescherming
en de wet omgeving in 2019 in een andere vorm van kracht worden, hangt de
uitgifte van deze module af van de voortgang van de nieuw te verschijnen wetten.
Oktober – December 2019:
Uitvoeren audits, veterinaire controle en toezicht op tentoonstellingen.
Januari 2020:
Tijdens Ned Kampioenschappen VOGEL 2020 bekendmaking van de geslaagden.

09-04-2018
Districtsprijs 2017.

Tijdens de Districtsvergadering van 06-04-2018 is de Districtsprijs van de laatst gehouden Districtstentoonstelling  uitgereikt.
De winnende afdeling (Drogeham) is met een miniem verschil als eerste geëindigd in het verenigingsklassement voor Damwoude.
Hieronder de volledige uitslag.

1. Drogeham (92.285)
2. Damwoude (92.284)
3. Joure (92.166)
4. Noordburgum (92.166)
5. Lemmer (92.000)
6. Bolsward (91.857)
7. Dokkum (91.428)
8. Koudum(91.277)

De volgende afdelingen hebben wel ingezonden maar hebben niet het vereiste aantal van 5 inzenders geldend voor de districtsprijs per afdeling behaald.
Sneek, Jubbega, Ferwert, Franeker, Leeuwarden 1, Leeuwarden 2, Grou, Zwaagwesteinde, Stiens en Drachten.

16-03-2018
Districtsvergadering:

Vrijdag 06 april 2018.
Aanvang: 20:00 uur.
Locatie: Noorderdwarsvaart 84d, 9201 KL Drachten

Uitnodiging tot het bijwonen van de Districtsvergadering, die zal worden gehouden op Vrijdag 6 april 2018 om 20.00 uur in het gebouw van de Volièrevereniging Drachten aan de Noorderdwarsvaart 84d, 9201 KL Drachten

Agenda:

 1. Opening
 2. Rondvraag
 3. Notulen vergadering 6 oktober 2017
 4. Ingekomen c.q. uitgaande stukken
 5. Mededelingen
 6. Cursus surveillant 14 april 2018
 7. Verslag Penningmeester Districtskas
 8. Verslag Kascontrolecommissie
 9. Benoeming stemcommissie
 10. Verslag Districts TT Koudum
 11. Promotie Districts TT Noordbergum
 12. Behandeling jaarverslag
 13. Pauze met verkoop van loten
 14. Uitslag stemming.

Verkiezing Hoofd- en Districtsbestuur

Van het Districtsbestuur is aftredend en herkiesbaar  Age Ruiter .

Afgetreden en niet herkiesbaar Simon Terpstra

Verkiesbaar Nanne Jansen

 1. Toewijzing Districts TT
 2. Uitreiking Districts beker
 3. Sluiting

Agenda Districtsvergadering 6-4-2018


02-01-2018

Grondvogels op NK 2018

In verband met de nog steeds van toepassing zijnde overheidsmaatregel inzake een verzamelverbod voor risicogevogelte ten aanzien van vogelgriep (o.a. kwartels, patrijzen, frankolijnen, steltlopers en rallen) mogen deze vogelsoorten niet tentoongesteld worden.

Wij hebben navraag gedaan of de mogelijkheid bestaat dat deze maatregel voor de inbrengdag ingetrokken zou kunnen worden, maar hierop geen bevredigend antwoord gekregen. De kans is dus zeer groot dat dit verzamelverbod op de inbrengdag nog van toepassing is.

Met spijt in ons hart hebben we dus moeten besluiten dat de ingeschreven grondvogels niet ingebracht kunnen worden. Mocht de situatie onverhoopt toch nog wijzigen dan zullen wij daarover uiteraard onmiddellijk berichten, maar vooralsnog zien wij geen mogelijkheden om de vogels toe te laten. Aan de inzenders zullen wij het inschrijfgeld voor de betreffende wedstrijdvogels retourneren. Mochten zich in deze situatie onverhoopt nog wijzigingen voordoen, dan zullen wij dat z.s.m. met de betrokkenen communiceren. Voor de goede orde: uiteraard geldt dit niet voor alle andere soorten die ingeschreven zijn.

Districtsvergadering:

Vrijdag 06 oktober 2017.
Aanvang: 20:00 uur.
Locatie: Noorderdwarsvaart 84d, 9201 KL Drachten

Uitnodiging tot het bijwonen van de Districtsvergadering, die zal worden gehouden op Vrijdag 6 oktober 2017 om 20.00 uur in het gebouw van de Volièrevereniging Drachten aan de Noorderdwarsvaart 84d  9201 KL Drachten.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen vergadering 21 april 2017
 3. Rondvraag
 4. Ingekomen c.q. uitgaande stukken
 5. Mededelingen
 6. Benoeming Kascontrole commissie (uit rayon Noord-Oost)
 7. Mededelingen Districts TT Koudum
 8. Districts TT 2018
 9. Definitieve toestemming tot het houden van een Tentoonstelling in 2018-2019
 10. Pauze met lotenverkoop
 11. Kandidaatstelling Hoofd- en Districtsbestuur

Van het Districtsbestuur zijn aftredend Age Ruiter en Simon Terpstra beide zijn herkiesbaar.
Kandidaten c.q. tegenkandidaten kunnen zich tot 31-12-2017 aanmelden bij het Districtsbestuur

 1. Indienen voorstellen A.V. voor 31-12-2017 via Districtsbestuur
 2. Jeugddag 2017
 3. Rondvraag
 4. Trekking verloting
 5. Sluiting

Het Districtsbestuur

Download hier het Districtsblad van oktober 2017

20-07-2017

C.O.M. NL – Rapport Vogelgriep 2016/2017.
Auteur: Henk van der Wal – voorzitter C.O.M.- O.M.J. Nederland

Gedurende de periode van 9 november 2016 tot 19 april 2017, zijn wij als vogelliefhebbers
van nabij betrokken geweest bij de gevolgen van diverse uitbraken van vogelgriep in verschillend plaatsen en regio’s in Nederland.

Uitgerekend dus in de periode waarin bijna iedere vogelvereniging haar jaarlijkse tijdelijke tentoonstelling houdt.
Ook de Nederlandse Kampioenschappen voor kooi- en volièrevogels en de C.O.M.
Wereldshow worden traditioneel in deze periode gehouden.

Tengevolge van de door de overheid getroffen maatregelen, vooral het verbod om gevogelte te vervoeren binnen een besmet verklaard gebied, hebben veel vogelliefhebbers hun vogels niet naar de tijdelijke tentoonstellingszaal kunnen vervoeren.
Een aantal tentoonstellingen moesten worden afgelast.
Dit heeft voor de organisatoren van diverse tentoonstellingen negatieve financiële gevolgen gehad, die niet gedekt worden door verzekeringen of noodfondsen.

Tijdens het C.O.M congres, dat gehouden is op de Wereldshow in Almeria Spanje in januari 2017, is door de Président Général van de Confédération Ornithologique Mondiale, dhr C.F. Ramõa, het probleem aangekaart dat ontstaat door de aanwezigheid van het Avian Influenza virus en de gevolgen voor de huidige en toekomstige activiteiten van de C.O.M.

In april 2017 is bij alle bij de C.O.M. aangesloten landen de vraag neergelegd een inventarisatie op schrift te stellen over het verloop van de periode waarin de uitbraken van vogelgriep hebben plaats gevonden en welke maatregelen zijn getroffen.
Aangezien de voorzitter van C.O.M. Nederland taakstellend belast is met alle zaken rond dierenwelzijn en wetgeving, heeft deze de opdracht gekregen een rapport op te stellen waarin de door C.O.M. mondiale voorgelegde vraagstellingen beantwoord worden. Het uiteindelijke doel is een internationaal project te realiseren onder de naam “analyse van de aanwezigheid en de verspreiding van AI virussen in vogelsoorten die behoren tot de Orden Passeriformes, Psittaciformes en Colombiformes.

Omdat een nabeschouwing over de vijf en halve maand van vogelgriep ook kennis verbredend kan zijn voor de Nederlandse vogelliefhebbers, is dit rapport uitgebracht in de Nederlandse taal.
De versie in de Engelse taal is de Nederlandse bijdrage aan het internationaal onderzoek van de Confédération Ornithologique Mondiale.

Juni 2017
C.O.M.- O.M.J. Nederland
Henk van der Wal – voorzitter.

Hieronder is het volledige Rapport te downloaden in PdF.
Rapport Vogelgriep 2016

24-04-2017

Vanaf nu zijn de keurbriefjes te downloaden via de website van de NBvV.
Hieronder staat de link naar de downloads.
Keurlijsten

22-04-2017

Tijdens de Districtsvergadering van 21 april j.l. zijn een aantal Kampioenen
(Apeldoorn en Almeria) in het zonnetje gezet.

Hielke Deelstra – Algemeen Jeugdkampioen met een Grasparkiet.
Sake Tolsma – Algemeen Kampioen met een Stam Kanaries.
Yne-Peter Terpstra – 2 x Brons tijdens de wereldshow in Almeria.

Namens het Districtsbestuur alle 3 van harte gefeliciteerd met deze prestaties.

Districtsvergadering:

Vrijdag 21 april 2017.
Aanvang: 20:00 uur.
Locatie: Noorderdwarsvaart 84d, 9201 KL Drachten

Agenda:

 1. Opening
 2. Rondvraag
 3. Notulen vergadering 14 oktober 2016
 4. Ingekomen c.g. uitgaande stukken
 5. Mededelingen
 6. Verslag Penningmeester Districtskas
 7. Verslag Kascontrolecommissie
 8. Benoeming stemcommissie
 9. Verslag Districts TT Leeuwarden 2
 10. Promotie Districts TT Koudum
 11. Behandeling jaarverslag
 12. Pauze met verkoop van loten
 13. Uitslag stemming.

Verkiezing Hoofd- en Districtsbestuur

Van het Districtsbestuur zijn aftredend en herkiesbaar  Auke Bloemhof en Sipke Brouwer

 1. Benoeming afgevaardigde A.V. (uit rayon Zuid)
 2. Toewijzing Districts TT 2018
 3. Jeugddag
 4. Eventueel nieuws uit de Rayons
 5. Sluiting
Districtsblad april 2017(Download)
Formulier bedrukte raambiljetten 2017(Download)
Geloofsbrief(Download)
STEMFORMULIER 2017(Download)
15-03-2017
Kunstofringen verkrijgbaar vanaf kweekjaar 2018.

Bij een aantal leden is er vraag naar de verkrijgbaarheid van
kunststof ringen.

Het hoofdbestuur heeft deze maand dan ook besloten dat
de NBvV vanaf het ringjaar 2018 ook kunststof ringen in
haar assortiment zal opnemen. Het betreft gewone ringen
met dezelfde inscriptie die u van onze aluminium ringen gewend
bent. Ze zullen worden aangeboden in de binnenmaten
2,7 – 3,0 – 3,2 – 3,5 – 3,8 en 4,0 millimeter en kunnen
worden besteld en geleverd onder dezelfde condities als de
andere ringen. De prijs zal € 0,35 per stuk gaan bedragen.

LET OP: deze ringen zijn niet verkrijgbaar voor beschermde
soorten en kunnen ook niet als spoedbestelling worden
geleverd!

Op dit moment zijn wij bezig onze software hierop aan te
passen en zijn we in gesprek met de leverancier van deze
ringen (de NBvV gaat ze dus niet zelf maken). De ringen
zullen hoogstwaarschijnlijk met ingang van bestelronde 2
(bestellen tussen 16 mei tot 1 oktober en uitgeleverd 15
december) t